دردهایم

دکتـــــــر بهم گفت چرا سیگار می کشی؟

درد هایم را که شنید،با کمی تامل گفت:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تریــاک بکش بدبخت!

ریدم تو این زندگیت!

خنده

خنده

/ 2 نظر / 12 بازدید
رها

[تعجب] چه دکتر منحرفی[زبان]

رها

روزى به لقمان هیچ نگفتند همینطورى ساکت نگاهش کردند آخر خودش خسته شد و گفت:از بى ادبان ! ))[خنده][خنده]